VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti MEDITERRA s.r.o.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti MEDITERRA s.r.o. se sídlem Praha 5, U Malvazinky čp. 177, PSČ 150 00, IČ: 496 86 356, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23606 (dále jen „Provozovatel“) upravující práva a povinnosti osob (dále jen „Uživatel“) využívajících internetový obchod na webovém rozhraní nabidky.vamed-mediterra.cz (dále jen „Webové rozhraní“), při registraci na tomto Webovém rozhraní, dalším používání tohoto Webového rozhraní a jiných právních vztazích s tím souvisejících.

1.2. Prostřednictvím Webového rozhraní jsou prezentovány určité služby (dále jen „Služby“). Tyto Služby poskytuje buď přímo Provozovatel nebo, pokud to bude výslovně uvedeno, jiná společnost ze skupiny VAMED Mediterra (dále jen „Třetí osoba“; osoba poskytující plnění (služby), tedy buď Provozovatel nebo Třetí osoba dále jen „Poskytovatel Služby“) přičemž prostřednictvím Webového rozhraní Uživatel buď:

 1. přímo uzavře závaznou smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) s Poskytovatelem Služby (viz bod 3 těchto Obchodních podmínek“); nebo
 2. Provozovatel pouze umožní Uživateli prostřednictvím Webového rozhraní seznámení s nabídkami Poskytovatele Služby, obsahem nabízených Služeb a zprostředkuje platbu zálohy za takové Služby (viz bod 4 těchto Obchodních podmínek)

1.3. Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat, pokud je taková změna nezbytná k provozu a funkčnosti Webového rozhraní nebo nutná z důvodu změny právních předpisů. Provozovatel informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek prostřednictvím elektronické pošty na jeho emailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Obchodních podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Uživatel má právo tuto změnu odmítnout a smlouvu týkající se uživatelského účtu do 15 dnů od okamžiku, kdy mu byla tato změna oznámena, vypovědět s výpovědní dobou 7 dní. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.4. Uživatel svou registrací na Webovém rozhraní potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2 UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Uživatele provedené na Webovém rozhraní může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel uzavírat Smlouvy nebo hradit zálohy na SLužby (dále jen „Uživatelský účet“).

2.2. Při registraci do Uživatelského účtu je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu jiným osobám. Umožní-li Uživatel jiným osobám přístup k Uživatelskému účtu, je vázán úkony provedenými těmito osobami a odpovídá také za případnou škodu.

2.4. Provozovatel může kdykoli zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své smluvní povinnosti.

2.5. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

2.6. Přístup na Webové rozhraní a jeho používání včetně registrace a přihlášení se k Uživatelskému účtu je bezplatné. Uživatel však nese náklady vzniklé mu v této souvislosti (náklady na internetové připojení apod.).

2.7. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů jiných osob do Webového rozhraní nebo v důsledku užití Webového rozhraní v rozporu s jejich určením.

2.8. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Webového rozhraní, včetně škody způsobené přerušením provozu, poruchou, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat či neoprávněného přístupu k datům Uživatele.

2.9. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, veškeré údaje, které poskytuje, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné a před zahájením užívání Webového rozhraní se důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že těmto Obchodním podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

2.10. Uživatel je povinen při užívání Webového rozhraní dodržovat právní předpisy a respektovat práva Provozovatele i Třetích osob.

2.11. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní (včetně fotografií nabízeného zboží a služeb) jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo jiným osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní.

2.12. Uživatel není oprávněn při využívání Webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením.

3 UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. V případě, že Uživatel bude uzavírat závaznou Smlouvu s Poskytovatelem Služby přímo prostřednictvím Webového rozhraní, budou ohledně Služeb uváděny následující údaje:

 1. uvedení osoby, která Službu nabízí;
 2. cena, za kterou se Služba nabízí. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků;
 3. všeobecné obchodní podmínky upravující práva a povinnosti při poskytování nabízené Služby; Uživatel odesláním objednávky na Službu potvrzuje, že tyto všeobecné obchodní podmínky četl a že s nimi souhlasí;
 4. kontaktní údaje Poskytovatele Služby;
 5. další údaje a podmínky dle typu nabízené Služby.

3.2. Nabídka Služeb, jakož i ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele Služby uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky Služeb umístěné na Webovém rozhraní jsou nezávazné a Poskytovatel Služby není povinen Smlouvu uzavřít.

3.3. V případech, kdy je Smlouva uzavírána mezi Uživatelem a Třetí osobou, nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za splnění povinností z uzavírané Smlouvy ani odpovědnost za případnou škodu vzniklou na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní. Provozovatel neodpovídá ani za úplnost, přesnost či pravdivost údajů o Službách nabízených na Webovém rozhraní Třetími osobami.

3.4. Objednávané Služby „vloží“ Uživatel do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní. Před odesláním objednávky je Uživateli umožněno zkontrolovat a opravit zadané údaje a akceptovat všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele Služby vztahující se ke Smlouvě. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem Služby a Uživatelem vzniká doručením potvrzení o uzavření Smlouvy či doručením uzavřené Smlouvy na emailovou adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu, není-li ve Smlouvě příp. ve všeobecných obchodních podmínkách ke Smlouvě uvedeno jinak.

3.5. Cenu Služby, případně zálohu na cenu Služby je-li to výslovně uvedeno, může Uživatel uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • bezhotovostně platební kartou.

3.6. Případné slevy z ceny Služby poskytnuté Poskytovatelem Služby Uživateli nelze vzájemně kombinovat.

4 Nabízení služby

4.1. V případě, že budou Služby na Webovém rozhraní pouze prezentovány (bez možnosti přímo uzavřít závaznou smlouvu s Poskytovatelem Služby), budou uváděny následující údaje ohledně Služeb:

 1. uvedení osoby, která Službu nabízí;
 2. cena, za kterou se Služba nabízí. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků;
 3. stručný popis nabízené Služby a jejího poskytnutí; Provozovatel upozorňuje na skutečnost, že popis nemusí být úplný a především v případě zdravotnických služeb závisí konkrétní obsah služby na posouzení odborného zdravotního pracovníka;
 4. kontaktní údaje, prostřednictvím kterých je možné sjednat poskytnutí objednané Služby a související plnění (např. předběžné vyšetření);
 5. další údaje a podmínky dle typu nabízené Služby.

4.2. Nabídka Služeb, jakož i ceny těchto Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele Služby uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky Služeb umístěné na Webovém rozhraní jsou nezávazné.

4.3. Objednávané Služby „vloží“ Uživatel do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní. Před odesláním objednávky je Uživateli umožněno zkontrolovat a opravit zadané údaje. Po zaplacení ceny Služeb, které má Uživatel v elektronickém nákupním košíku, obdrží Uživatel potvrzení o složení zálohy formou voucheru (dále jen „Voucher“). Voucher obsahuje název objednávané Služby, poskytovatele této Služby (Provozovatele nebo Třetí osobu), Lhůtu platnosti (viz níže) a referenční číslo, podle kterého jej bude Provozovatel a Třetí osoba evidovat. Uživatel odpovídá za to, že referenční číslo nebude vyzrazeno třetím osobám; přičemž Uživatel bere na vědomí, že porušení této povinnosti může vést k tomu, že referenční číslo bude zneužito takovou třetí osobou, která vyčerpá Zálohu (viz čl. 4.4 těchto Obchodních podmínek) namísto Uživatele.

4.4. Platba provedená při objednávce Služby je zálohovou platbou na takto objednanou Službu (dále jen „Záloha“). Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že Záloha není závdavkem ve smyslu § 1808 a § 1809 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“).

4.5. Záloha je nevratná. Záloha propadne (tj. nárok na vrácení Zálohy zanikne bez toho, že by Uživateli vzniknul nárok na poskytnutí Služby), nevyužije-li Uživatel Službu ve lhůtě uvedené v popise Služby, jinak do 6 měsíců od vystavení Voucheru (dále jen „Lhůta Platnosti“). To neplatí v následujících případech:

 1. Uživatel nebude moci využít Službu ze zdravotních důvodů dle posouzení pracovníka Poskytovatele Služby;
 2. Provozovatel nebude schopen zajistit poskytnutí Služby z důležitých důvodů (především z kapacitních důvodů) v přiměřené lhůtě od jeho kontaktování ze strany Uživatele. Za přiměřenou lhůtu se považuje lhůta nepřekračující ½ Lhůtu platnosti;
 3. Skutečný obsah Služby se bude významně odchylovat od obsahu prezentovaného na Webovém rozhraní.

Důvody pro vrácení Zálohy musí Uživatel uplatnit ve Lhůtě Platnosti. Záloha se vrací do 3 týdnů od doložení důvodů k vrácení Zálohy.

4.6. V případech, kdy je Smlouva uzavírána mezi Uživatelem a Třetí osobou, nenese Provozovatel z této Smlouvy žádnou odpovědnost za splnění povinností z uzavírané Smlouvy ani odpovědnost za případnou škodu vzniklou na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní. Provozovatel neodpovídá ani za úplnost, přesnost či pravdivost údajů o Službách nabízených na Webovém rozhraní Třetími osobami.

4.7. Zálohu může Uživatel uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
 • bezhotovostně platební kartou.

4.8. Případné slevy z ceny Služeb poskytnuté Provozovatelem nebo Třetí osobou Uživateli nelze vzájemně kombinovat.

5 ODSTOUPENÍ

5.1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2. či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Uživatel v souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 1829 nového občanského zákoníku, právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od okamžiku:

 1. v případě dle čl. 1.2. písm. a. a čl. 3 těchto Obchodních podmínek od okamžiku uzavření Smlouvy;
 2. v případě dle čl. 1.2. písm. b. a čl. 4 těchto Obchodních podmínek od okamžiku doručení Voucheru na e-mailovou adresu Uživatele.

Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli služby doručeno do 14 dnů od výše zmíněného předmětného okamžiku v závislosti na případu podle písm. a. či b. tohoto článku. Odstoupení od Smlouvy může Uživatel zaslat na adresu sídla Poskytovatele Služby či na adresu elektronické pošty Poskytovatele Služby. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. V takovém případě vrátí Poskytovatel Služby Uživateli zaplacenou cenu do 14 dnů od doručení odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený Uživatelem.

5.2. Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku a § 1837 nového občanského zákoníku nelze při distančním uzavírání smluv mimo jiné odstoupit od smluv na poskytování služeb uzavřených distančním způsobem, jestliže bylo již s jejich plněním započato s předchozím výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.3. Je-li společně s plněním poskytnut Uživateli dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem Služby a Uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Uživatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Uživatel je povinen Poskytovateli Služby dárek vrátit.

6 ODPOVĚDNOST

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Poskytovatele Služby za vady Poskytovatele Služby, se řídí příslušnými obecně závaznými platnými předpisy.

7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů registrovaných na Webovém rozhraní.

7.2. Ochrana osobních údajů Uživatele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 65/46/ES (General Data Protection Regulation) ve znění pozdějších předpisů.

7.3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (fakturační adresa), dodací a korespondenční adresa, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně také „osobní údaje“).

7.4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely vedení Uživatelského účtu, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Uživateli a pro účely uzavření Smlouvy.

7.5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně, úplně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.

7.6. V případě, že se uzavírá Smlouva podle bodu 1.2. (a) výše budou v rámci poskytování služeb zpracovávány osobní údaje Poskytovatelem Služby v rámci souhlasu uděleného ve Smlouvě (o poskytování Služby).

7.7. Pro případ, že se bude postupovat podle bodu 1.2. (b) výše uděluje Uživatel Poskytovali souhlas s tím, aby Provozovatel předal osobní údaje Uživatele Poskytovateli Služby v rozsahu nezbytném pro přípravu Poskytovatele Služby. Neudělí-li Uživatel Poskytovateli Služby širší souhlas, bude Poskytovatel služby oprávněn užívat takové osobní údaje pouze v mezích § 5 odst. 2 písm. b) zákona 101/2000 Sb.

7.8. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit jinou osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob poskytujících Smlouvou sjednané Služby nebudou osobní údaje Uživatele Provozovatelem bez předchozího souhlasu Uživatele předávány jiným osobám.

7.9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.10. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.11. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, či požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Provozovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Provozovatel nebo zpracovatel žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.12. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele či Třetích osob na jeho elektronickou adresu.

8.2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Smlouvami uzavíranými prostřednictvím Webového rozhraní řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup na Webové rozhraní a jeho užití realizováno.

9.2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

9.3. Poskytovatel Služby je při poskytování zdravotnických služeb vázán etickým kodexem a stavovskými předpisy České lékařské komory.

9.4. Kontaktní údaje Provozovatele: U Malvazinky 5, Praha 5, 150 00, nabídky@mediterra.cz.

V Praze 11.11.2013

INFO
Vaše zboží bylo vloženo do košíku.

zavřít